Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 16-06-2024 - Aliny i Justyny    
 
 
Zjęcie Aristos szkolenia dla pracowników banku, napady na banki, zagrożenia kryminalne, filmy dvd , e-learning"Program szkolenia pracowników banku w zakresie zagrożeń kryminalnych"
Napady na banki w zależności od kraju Unii Europejskiej zdarzają się od 0 do 2900 rocznie we Włoszech. Polska znajduje się na dole tej skali z ilością 50-60. Napady nie są zdarzeniami wpływającymi na kondycję ekonomiczną – średnia strata 12 tys. złotych. Napad ze względu na swój charakter ryzyka narażenia zdrowia personelu i klientów powoduje, że jest istotnym problemem z punktu widzenia wizerunku i bezpieczeństwa banku.
Istotnym elementem w procesie bezpieczeństwa jest szkolenie pracowników sal operacyjnych i obsługi klienta narażonych na zagrożenie życia i zdrowia. Z punktu widzenia standardów bezpieczeństwa placówek bankowych szkolenie pracowników jest istotnym elementem co znalazło potwierdzenie we wspólnej deklaracji z 05.09.2006 r. Komendy Głównej Policji, Związku Banków Polskich i NBP.
Fluktuacja kadr związana z transformacją rynku pracy powoduje konieczność przygotowania dużej rzeszy pracowników do pracy w banku. Program wpisuje się w takie wyzwania rynku pracy w sektorze bankowym.
Praca na sali operacyjnej niesie za sobą potencjalne zagrożenie będące konsekwencją napadu. Z kodeksu pracy wynika, iż pracodawca powinien o tym poinformować pracownika.

„Program szkolenia pracowników banku w zakresie zagrożeń kryminalnych” powstał pod patronatem Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia. Część szkoleniowa programu ilustruje i omawia stany faktyczne, zagrożenia oraz procedury bezpieczeństwa. Nowoczesna forma przekazu w postaci filmowej pozwala w krótkim czasie przekazać istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa banku elementy. Pracownicy widząc autentyczne sceny napadów prezentowane w materiale większą uwagę kładą na własne przygotowanie w tej materii. Istotnym czynnikiem składowym programu jest część testowa, która sprawdza wcześniej nabytą wiedzę w formie testu wyboru. Sprawdzenie tej wiedzy dokumentowane jest wydrukiem stosownego certyfikatu, który można włączyć do akt osobowych pracownika. Dzięki tej formie pracodawca ma pewność, że pracownik nie tylko podpisał zapoznanie się z określonymi procedurami, ale również przyswoił sobie niezbędne informacje.

Nowi pracownicy lub dotychczasowi pracownicy, którzy co pewien okres powtarzają swoją wiedzę i umiejętności mogą to zrobić samodzielnie w swoim miejscu pracy. Poświęcając 40 minut przed pracą lub po jej zakończeniu w filmowej części edukacyjnej zdobywają i utrwalają wiedzę, jednocześnie ją sprawdzają wypełniając test. Program nie angażuje menedżerów w proces szkolenia, gdyż za każdym razem program tworzy nowy, losowy zestaw pytań. Test zakończony sukcesem zostaje potwierdzony poprzez drukowany certyfikat, który posiada oznaczenie banku, w którym został zrealizowany i dane pracownika . Jeśli pracownik testu nie zaliczy w dowolnym terminie może samodzielnie ćwiczyć swoją wiedzę, aż do skutku.
Taka formuła oznacza, że nie trzeba organizować grupowych spotkań, angażować dodatkowych osób szkolących, a zarazem samo szkolenie można częściej powtarzać.
Dzięki temu program pomaga podnieść jakość świadczonych usług, poprawia ich bezpieczeństwo, ogranicza koszty związane ze szkoleniem pracowników i kontroluje stan ich wiedzy.

40 minut programu szkoleniowego podzielono na dwie części - edukacyjną i testową.
Część edukacyjna omawia zagadnienia z następujących działów:
- metody działania sprawców
- niebezpieczne przedmioty używane przez bandytów
- rodzaje zabezpieczeń ograniczających ryzyko napadu
- procedury bezpieczeństwa związane z otwieraniem i zamykaniem obiektu bankowego
- przygotowanie miejsca pracy pod kątem prewencyjnym
- zachowanie się w trakcie napadu
- zachowanie się po napadzie
Część testowa sprawdza wiedzę pracowników z zagadnień, które wcześniej zostały omówione w części edukacyjnej. Po zdaniu testu można wydrukować certyfikat i dołączyć do akt osobowych osoby szkolonej.  
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt