Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 16-06-2024 - Aliny i Justyny    
 
 
Historia Starożytna - Cesarstwo Rzymskie– Religia Rzymian i chrześcijanie - matura historia, kurs przygotowawczy, cd audio, MP3

Autor Profesor Ryszard Kulesza

Do cech charakterystycznych pierwotnej religii rzymskiej należy bezosobowość bóstw i ścisłą ich specjalizację. Jedne czuwały nad zasiewem zbóż inne strzegły nasion znajdujących się w ziemi, jeszcze inne ich wzejścia. Nie bez złośliwości opowiada o tym św. Augustyn, wielki pisarz chrześcijański z przełomu IV i V wieku naszej ery: „Rzymianie nie uznali za stosowne powierzyć zarządzania okolicami wiejskimi jakiemuś jednemu bóstwu lecz równinę oddali bogini ról Rusinie, grzbiety gór Jugatynowi, nad pagórkami ustanowili Kollatynę, nad dolinami Wallonię. Nie mogli nawet znaleźć takiej jednej Segecji, by raz na zawsze oddać jej w opiekę zasiewy, lecz nad ziarnem dopiero posianym, dopiero znajdującym się w ziemi woleli ustanowić boginię Seję. Stan zaś rzeczy, gdy źdźbła mające już kolanka i węzełki - bogu Nodutusowi, osłony zawiązujących się kłosów - bogini Wolutynie, osłony otwierające się przed wyjściem kłosa - bogini Patelanie, niwy wyrównane już nowymi kłosami – bogini Hostylinie, zboża kwitnące - bogini Florze, bielejące - boku Lakturnowi, dojrzewające - bogini Matucie, koszone, to jest usuwane z roli - bogini Runcynie”.
     Obok bóstw rolniczych wielkie znaczenie miały bóstwa zajmujące się domem, duchy przodków (many), opiekunowie spiżarni (penaty) i domu (lary). Rzymianie uważali, że każdym człowiekiem (ściślej rzecz biorąc mężczyzną, gdyż nie dotyczyło to kobiet) opiekuje się jego geniusz. Wierzyli nawet w geniusz miasta, a nawet konkretnego miejsca, stąd nasze genius loci.
      Wykształcenie się bóstw antropomorficznych dokonało się pod wpływem Etrusków i Greków. Przejmując elementy obcych wierzeń i obyczajów religia rzymska zachowała wiele cech tylko jej właściwych, wśród nich otwartość i daleko posunięty zmysł praktyczny. Prowadząc wojnę zwracali się Rzymianie do bogów swoich przeciwników, usiłując ich niejako przeciągnąć na swoją stronę. W stosunkach z bogami kierowali się, uniwersalną skądinąd, zasadą: „do ut des”, czyli „daję ci abyś mi dał”, zasadą wzajemności, oczekując za ofiary spełnienia próśb. Największą wagę przywiązywano do skrupulatnego wypełniania obowiązków kultowych, w ich zaniedbaniu upatrując niebezpieczeństwo gniewu boga. Nad poszczególnymi zespołami funkcji kapłańskich czuwały obieralne kolegia, z których część miała duże znaczenie polityczne.
 
Pełen wykład przygotowanie do matury Religia Rzymian i chrześcijanie znajdziesz w naszym sklepie na płycie cd audio lub MP3

Odsłuchaj plik mp3:


 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt