Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 16-06-2024 - Aliny i Justyny    
 
 
Historia Starożytna, Antyczna Grecja, Kultura Starożytnej Grecji, matura historia, kurs przygotowawczy.

Autor Profesor Ryszard Kulesza


Szczególnie miejsce w dorobku starożytnej Grecji zajmują rozważania filozoficzne. Jak wcześniej wspomniano stanowiące osnowę greckich wierzeń, mity udzielały odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące bogów i ludzi. Wyjaśniały pochodzenie i naturę bogów, opowiadały o czynach herosów, początkach miast, różnych obyczajów i instytucji. Składały się na wyobrażenia Greków o świecie. W VI wieku p.n.e. również poza religią zaczęto szukać odpowiedzi na pytania dotyczące początków świata i dziejących się w nim zjawisk. Przejście od myślenia religijnego do myślenia racjonalnego dokonało się za sprawą filozofów działających w Jonii, stąd nazwa filozofia jońska. Samo słowo filozofia ma rodowód grecki i oznacza umiłowanie mądrości (greckie sofija –mądrość i filija – miłość, przyjaźń). Filozofowie dążyli do zgłębiania istoty bytu, a także praw rządzących światem, przyrodą, życiem ludzkim. Jednym z najwybitniejszych spośród tych pierwszych filozofów był Tales z Miletu, o którym wiele wieków później jeden z pisarzy starożytnych napisał tak:
„Tales uczył, że początkiem wszechrzeczy jest woda, że świat ma duszę i jest pełen demonów. Tales nie miał nauczyciela, jeśli nie brać pod uwagę tego, że kiedy przybył do Egiptu korzystał z nauk tamtejszych kapłanów. Tales obliczył wysokość piramid, mierząc ich cień w chwili, gdy cień ciała ludzkiego ma długość jego wysokości. Opowiadają także, że kiedy prowadzony przez starą służącą wyszedł z domu, aby obserwować gwiazdy wpadł do dołu i uskarżał się na to, staruszka odparła: „Ty Talesie nie mogąc dostrzec tego, co jest pod nogami chciałbyś poznać to, co jest na niebie”. Tales mawiał także, że śmierć niczym nie różni się od życia. Dlaczego więc, powiedział ktoś, nie umierasz? Właśnie dlatego, że śmierć się nie różni od życia”.
     Tales za podstawowy pierwiastek uznał wodę. Inni filozofowie jońscyuważali, że jest nim powietrze, ogień, jakieś bardziej złożone elementy. Przełom dokonany przez filozofów jońskich zawiera się nie tyle w treści udzielanych odpowiedzi, co w samym postawieniu pytania i sposobie dochodzenia do wyjaśnienia problemu bez odwoływania się do mitów. Warto pamiętać, że filozofia grecka nigdy nie była jednak wymierzona przeciwko religii, o czym należy pamiętać. Filozofowie ani sami nie byli na ogół ateistami, ani swą nauką nie godzili w tradycyjną religię. Skupienie religii na kulcie pozostawiało wyobrażenie o bogach indywidualnej wrażliwości. Filozofowie dążyli do zgłębienia istoty bytu, a także ogólnych praw rządzących światem, przyrodą, a także życiem ludzkim. W zakres filozofii włączali różne dziedziny nauki: fizykę, matematykę, astronomię. Szczególnie bujny rozkwit filozofii greckiej przypada na okres klasyczny, to jest na V-IV wiek przed naszą erą. W drugiej połowie V wieku działali sofiści, nauczyciele mądrości, jak sami siebie nazywali. Za cel stawiali sobie przygotowanie człowieka do działalności publicznej, przekazywali niezbędną do tego wiedzę z różnych dziedzin życia ucząc, jak ją skutecznie wykorzystywać. Kształcili sprawnych mówców, którzy nie dbając o stronę moralną sprawy potrafili ją ukazać w korzystnym dla siebie świetle. Głosili relatywizm prawdy, uznając za Protagorasem, że człowiek jest miarą wszechrzeczy. 

Pełen wykład matura historia Kultura Starożytnej Grecji znajdziesz w naszym sklepie na cd audio lub MP3.

Odsłuchaj plik mp3:


 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt