Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 16-06-2024 - Aliny i Justyny    
 
 
Historia Polski - Średniowiecze -
Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego, 1226-1348
- matura historia, kurs przygotowawczy, cd audio, MP3

Autor doktor habilitowany Michał Kopczyński

Jednocześnie ze staraniami o koronę królewską, Władysław Łokietek złożył w Awignionie skargę przeciw zakonowi o bezprawny zabór Pomorza Gdańskiego. W jej wyniku powołany został sąd kanoniczny pod przewodnictwem arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława, który rozpatrywał spór w Inowrocławiu w 1320 roku. Wyrok był korzystny dla Polski, ale apelacja Zakonu do papieża uniemożliwiła jego egzekucję. Uzyskanie korzystnego wyroku stwarzało natomiast okazję do podjęcia działań zbrojnych przeciw Krzyżakom wspieranym przez króla Czech Jana Luksemburskiego, który rościł sobie prawo do polskiej korony. Sojusznikami Polski byli natomiast pogańscy Litwini – co zresztą stało się powodem oskarżeń, że Polacy są w duszy poganami, skoro z poganami występują przeciw instytucji kościelnej jaką jest Zakon Krzyżacki. Drugim sojusznikiem Polski były Węgry rządzone przez Karola Roberta z dynastii andegaweńskiej.

Do pierwszej wielkiej wojny z Zakonem doszło w latach 1327-1332. Polska nękana najazdami Czechów z południa i Krzyżaków z północy była w stanie odbić Pomorza. Jedynym znaczącym sukcesem militarnym było zwycięstwo w bitwie pod Płowcami w 1331 roku. Bitwa ta została przedstawiona w polskiej propagandzie jako sukces, tymczasem również Krzyżacy głosili, iż odnieśli w niej zwycięstwo. Jak wykazały nowe badania, bitwa miała dwie fazy. W pierwszej, wojska polskie zaatakowały straż tylną wojsk krzyżackich powracających z wyprawy rabunkowej do Wielkopolski. Rozbito ją, ale w chwilę potem na polu bitwy pojawiły się główne siły krzyżackie, które zmusiły plądrujące krzyżacki obóz rycerstwo polskie do odwrotu. W sumie więc, bitwa ta nie wpłynęła decydująco na losy wojny. W 1332 roku Krzyżacy opanowali Kujawy i ziemię dobrzyńską, by w ten sposób uzyskać korzystną pozycję przetargową w dalszym sporze z Polską.

Pełen wykład przygotowanie do matury Kolonizacja miejska  znajdziesz w naszym sklepie na płycie cd audio lub MP3

Odsłuchaj plik mp3:


 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt