Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 16-06-2024 - Aliny i Justyny    
 
 
Historia Polski - Średniowiecze – Kolonizacja miejska - matura historia, kurs przygotowawczy, cd audio, MP3

Autor doktor habilitowany Michał Kopczyński

O ile starożytność, przynajmniej starożytność rzymska, była cywilizacją miejską, o tyle średniowiecze zdominowane zostało przez życie wiejskie. Miasta rzymskie, jeśli w ogóle przetrwały, zmniejszyły się nawet dziesięciokrotnie. Dużo późniejsze, plany Rzymu, ukazujące rozległe tereny zielone w obrębie zachowanych ze starożytności murów, są dowodem jak dalece Wieczne Miasto skarlało pod względem zaludnienia w zestawieniu z okresem swej imperialnej świetności. Inny przykładem jest Dubrownik, w którym cesarz Dioklecjan posiadał pałac. Tymczasem w średniowieczu mury pałacu Dioklecjana wyznaczały granice miasta.

Mimo tej miniaturyzacji, miasta południowoeuropejskie przetrwały i co więcej potrafiły skutecznie walczyć z możnowładztwem o swą pozycję. W toku krwawych walk w XI i XII wieku, zwanych przez historyków rewolucją komun, udało im się uzyskać niezależność i objąć swą władzą tereny mniej lub bardziej rozległe położone poza ich murami. O sile owych miast przekonał się cesarz Fryderyk Barbarossa pobity i upokorzony przez Ligę Lombardzką w 1177 roku w bitwie pod Legnano.

W Europie Zachodniej renesans miast rozpoczął się w XI wieku. W Niemczech, położonych w większości poza rzymskim limesem inicjatywa tworzenia miast leżała po stronie panujących. W drugiej połowie XII wieku powstały tu dwa miasta, których ustrój i prawo miały się stać uniwersalnym wzorem dla miast strefy bałtyckiej. Pierwszym z nich była założona w 1158 roku Lubeka, drugim założony w 1188 roku Magdeburg. Cechą obu miast była silna pozycja założyciela, którego na terenie miasta reprezentował wójt. W modelu lubeckim w ręku wójta spoczywał zarówno zarząd nad miastem, jak i sądownictwo, przy czym w niektórych kwestiach administracyjnych zarezerwowano prawo głosu dla przedstawicielstwa mieszczan, z którego wykrystalizował się organ samorządowy, czyli rada miejska z burmistrzami na czele. W modelu magdeburskim wójta uwolniono od sądzenia, cedując ten obowiązek na ławę miejską. Wójtowi pozostało zarządzanie. W Magdeburgu organ samorządowy, czyli rada miejska, powstał dopiero w 1244 roku. Początkowo współuczestniczył w wymierzaniu sprawiedliwości, by w końcu XIII wieku uzyskać także kompetencje administracyjne. Duże miasta starały się z czasem pozbyć wójtów. Było to możliwe poprzez wykupienie praw do urzędu wójtowskiego. Jeśli operacja ta powiodła się, wówczas na czele miasta stawała rada z burmistrzami. W Polsce zmierzch urzędów wójtowskich przyniosły czasy Łokietka. Usunięcie buntowniczych wójtów Przemka w Poznaniu i Alberta w Krakowie stworzyło dogodne warunki dla tamtejszych rad miejskich do przejęcia władzy w zamian za coroczną opłatę.

Pełen wykład przygotowanie do matury Kolonizacja miejska  znajdziesz w naszym sklepie na płycie cd audio lub MP3

Odsłuchaj plik mp3:


 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt