Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 29-02-2024 -    
 
 
 
Autor Profesor Ryszard Kulesza

Z wielu powodów republika rzymska to państwo szczególne. Z pewnością ona właśnie, a nie demokracja ateńska wywarła na nasze czasy wpływ najbardziej głęboki. Z formalnego punktu widzenia rzymska „civitas” przypomina grecką polis, ściślej jej oligarchiczną formę. Jak już wiemy, niewielkie początkowo miasto, wyrosło z czasem na stolicę ogromnego imperium.
Ustrój republikański imponuje swoją skutecznością, czemu zawdzięcza niesłychaną wręcz trwałość. Początki Republiki Rzymskiej przypadają na 509, a kres na 31 rok p.n.e. Formalnie ogół miał prawa obywatelskie, jako zbiorowość sprawował władzę, ale w praktyce rządziła elita. Władza krążyła w zamkniętym kręgu rodzin arystokratycznych; najpierw patrycjuszy, następnie patrycjuszy i plebejuszy. Głównie oni piastowali urzędy, których znaczenie było o wiele większe niż w greckiej polis. Nie kwestionowano natomiast zasady, że władza najwyższa należy do ogółu obywateli, do „Populus Romanus”, czyli do „ludu rzymskiego”. Stanowiąc element nadrzędny ustroju politycznego był zarazem lud rzymski całkowicie pasywny. Zarówno szczególny charakter Zgromadzenia Ludowego, czyli „komicjum” w Rzymie, jak i nieprzerwane wojny, stały element historii rzymskiej, ukształtowały ustrój, w którym najwięcej do powiedzenia miała władza wykonawcza.
W odróżnieniu od poleis greckich w Rzymie znajdujemy kilka zgromadzeń ludowych o odrębnych, choć nie zawsze jasno rozgraniczonych kompetencjach. Jedno z nich zwane Zgromadzeniem Centurialnym zbierało się według centurii (łacińskie słowo „centum” oznacza „sto”), które stanowiły jednostki podziału politycznego i wojskowego zarazem. Od czasów królewskich, jak już o tym wspomniano w poprzednim wykładzie, społeczeństwo rzymskie dzieliło się na pięć klas majątkowych, z których każda wystawiała przypisaną jej liczbę centurii wojska. Zgromadzenia centurialne stanowiły o wojnie i pokoju oraz wybierały najwyższych urzędników: konsulów, pretorów, cenzorów. Ustawodawstwem oraz wyznaczaniem niższych urzędników zajmowało się zgromadzenie zwane tribusowym, ponieważ zwoływano je wedle jednostek podziału terytorialnego – „tribus”. W tym wypadku zamożność obywatela nie miała znaczenia, rozstrzygało to, w jakim okręgu (czyli „tribus”) był zapisany. 

Pełen wykład matura historia, Ustrój republiki rzymskiej znajdziesz w naszym sklepie na cd audio lub MP3Odsłuchaj plik mp3:


 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt