Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 22-05-2024 - Julii i Heleny    
 
 
Historia Polski - Średniowiecze– Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków - matura historia, kurs przygotowawczy, cd audio, MP3

Autor doktor habilitowany Michał Kopczyński

Rozbicie dzielnicowe zamykające się w Polsce między 1138 a 1320 rokiem długo nie cieszyło się wśród historyków uznaniem. Przez długi czas wiek XIII, choć nieźle, jak na polskie warunki udokumentowany źródłowo, nie przyciągał uwagi historyków. Epoka decentralizacji i politycznego upadku odstraszała historyków. Z czasem wykształciły się dwa punkty widzenia. Pierwszy, klasyczny, dostrzegający w rozbiciu jedynie złe strony. Drugi punkt widzenia, nazwijmy go współczesnym; nie negując terytorialnych strat jakie poniosła Polska w epoce rozbicia, docenia jednak przemiany ekonomiczne i kulturalne jakie wówczas miały miejsce i podkreśla, że bez decentralizacji władzy modernizacja gospodarcza ziem polskich przebiegałaby znacznie wolniej. Różnica między obu szkołami wynika ze zmieniającej się z biegiem czasu perspektywy badawczej. Dawniejsza historiografia interesowała się przede wszystkim ustalaniem faktów, słowem historią polityczną. Współczesna natomiast poszerzyła ten kwestionariusz o gospodarkę, społeczeństwo, mentalność ludzi średniowiecza.
Oceniający rozbicie pesymistycznie zwolennicy szkoły klasycznej wymieniają jednym tchem straty terytorialne. Składają się na nie:
- utrata zwierzchności lennej nad Pomorzem Zachodnim jeszcze w ostatniej ćwierci XII wieku;
- utrata ziemi lubuskiej zastawionej w 1248 roku arcybiskupom Magdeburga. Ziemia ta powróciła w granice polskie dopiero w 1945 roku;
- utrata Śląska na rzecz Czech w początku XIV wieku, w okresie walk o zjednoczenie ziem polskich;
- utrata Pomorza Gdańskiego, zajętego w 1309 roku przez Krzyżaków. Krainę tę udało się odzyskać dopiero w wyniku wojny trzynastoletniej 1454-1466.
 
Pełen wykład przygotowanie do matury Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków znajdziesz w naszym sklepie na płycie cd audio lub MP3

Odsłuchaj plik mp3:


 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt