Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 29-02-2024 -    
 
 
Historia Polski - Średniowiecze – Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim - matura historia, kurs przygotowawczy, cd audio, MP3

Autor doktor habilitowany Michał Kopczyński

Jak już wspomniano, badacze należący do nowej szkoły skłonni są rehabilitować cieszące się złą sławą rozbicie dzielnicowe, powołując się przy tym na przemiany gospodarcze jakie zaszły na ziemiach polskich przede wszystkim w XIII stuleciu. Chodzi tu o nasilenie się kolonizacji terenów wiejskich oraz lokacje miast. W obu wypadkach mówi się w historiografii o przyniesieniu do Polski tzw. prawa niemieckiego.

Pojawienie się na ziemiach polskich większej liczby przybyszów z Zachodu, przede wszystkim z Niemiec, wiązać należy z postępującym w stuleciach od XI do połowy XIV wzrostem zaludnienia Europy zachodniej. Z uwagi na brak dostatecznie wiarygodnych źródeł, nie wiemy jakie były rozmiary tego zjawiska. Ale co do tego, że miało ono miejsce wątpliwości nie ma. Zahamowało je dopiero pojawienie się w 1348 roku w Europie Zachodniej i południowej epidemii dżumy, która zabiła w skali kontynentu około 1/3 ludności, a na niektórych dobrze udokumentowanych źródłowo terenach, jej ofiarą padła nawet połowa populacji. Zanim jednak dżuma zebrała obfite żniwo śmierci, w niektórych częściach zachodniej Europy dał się odczuć brak ziemi uprawnej. Brak był to oczywiście względny, bowiem przy ówczesnej prymitywnej technice uprawy roli, uzyskiwane na gorszych gruntach plony ledwie starczały na utrzymanie samych wytwórców. Tymczasem na wschód od Łaby, na terenach już ujarzmionych przez wschodnioniemieckich margrabiów, jak również dalej na wschód, w dzisiejszych krajach bałtyckich, w Skandynawii, na Węgrzech i w Polsce, do zagospodarowania pozostawały znaczne połacie dobrych gleb. Tamtejsi władcy oraz świeccy i duchowni feudałowie gotowi byli dać nowym osadnikom korzystne warunki gospodarcze, w tym wieloletnie okresy swobody od powinności. To właśnie skłoniło licznych osadników z krajów zachodnich, szczególnie z Niemiec, do udania się na wschód. Już w wieku XII można obserwować początki osadnictwa niemieckiego na Pomorzu zachodnim, pozostającym pod zwierzchnictwem polskim, a potem będącym terenem rywalizacji Brandenburgii i Danii. W końcu XII wieku Niemcy pojawiają się w Inflantach, zrazu w celu chrystianizacji, potem z zamiarem kolonizacji. Także tu konkurentem do zwierzchności politycznej jest korona duńska, ale Dania była zbyt mała by te tereny zasiedlać. W Skandynawii przybysze z Niemiec osiedlali się głównie w miastach, przejmując w swe ręce lukratywny handel morski. W pierwszej połowie XIII wieku konsekwencją tej ekspansji było powstanie Hanzy, związku kupców niemieckich, który w wieku XIV przekształcił się w związek miast pod przewodnictwem Lubeki.

Pełen wykład przygotowanie do matury Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  znajdziesz w naszym sklepie na płycie cd audio lub MP3

Odsłuchaj plik mp3:


 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt