Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 22-05-2024 - Julii i Heleny    
 
 
Historia Polski - Średniowiecze– Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu - matura historia, kurs przygotowawczy, cd audio, MP3

Autor doktor habilitowany Michał Kopczyński

W źródłach historycznych Polska pojawia się stosunkowo późno. Pierwsza wzmianka na jej temat znajduje się w kronice saskiej Widukinda z Nowej Korwei i odnosi się do roku 963. W tym właśnie roku słowiańscy Wieleci dowodzeni przez saskiego możnego Wichmana pokonali Mesicę i dowodzonych przez niego licikavików. Już ta notatka budzi poważne wątpliwości. Kim byli owi licikavici? Czy jest to jakieś nieznane skąd inąd określenie Polan? Co działo się na ziemiach polskich przed rokiem 963? Wszystko to są pytania budzące od dziesiątków lat ostre polemiki. Polska bowiem nie dość, że w źródłach pisanych pojawia się późno, to jeszcze na dodatek jej wczesne dzieje – praktycznie po kres XI wieku – są słabo oświetlone źródłowo. Stąd tak duża liczba hipotez i konstrukcji tworzonych przez poszczególnych badaczy usiłujących łączyć w logiczną całość strzępy informacji źródłowych.
Niemal wszystkie wydarzenia tego okresu są w mniejszym lub większym stopniu owiane tajemnicą. Pomocą służą odkrycia archeologów, szczególnie w ostatnich latach, bowiem postęp w metod badawczych archeologii, szczególnie w zakresie dendrochronologii, spowodował, iż dotąd milczące przedmioty nagle przemówiły. Co więcej, w znacznym stopniu wywróciły do góry nogami dotychczasowe wyobrażenia.
W wiekach IX i X siedliska późniejszych Polaków położone były mniej więcej w środku północnej Słowiańszczyzny. Jedynie od północy ziemie polskie sąsiadowały z ludami bałtyjskimi: Jaćwingami i Prusami, a przez Morze Bałtyckie z germańskimi Skandynawami. Od zachodu odgradzały ich od Europy karolińskiej i tworzącej się Rzeszy niemieckiej nie tylko Odra i Nysa, ale także rozległe, sięgające aż po Łabę, tereny zamieszkane w górnym biegu Odry przez Serbołużyczan, a w dolnym jej biegu przez Wieletów.
Najbardziej na zachód znajdowały się, sięgające aż po Hamburg, ziemie Obodrytów. Ludy te, choć nigdy nie utworzyły organizacji państwowych, są wzmiankowane przez źródła karolińskie i niemieckie. U schyłku VIII wieku Obodryci byli sojusznikami Franków w walkach z Sasami, ale Karol Wielkie nie narzucił im chrześcijaństwa. Źródła frankijskie wspominają o Wieletach, ale na nich poprzestają, zatrzymując się niemal na progu ziem polskich. Siedziby Polan, późniejszych Polaków, znajdowały się na tyle daleko na wschód, że pozostały nie dostrzeżone przez autorów pochodzących z zachodniej Europy. Na ziemie polskie nie dotarli również przedstawiciele drugiego centrum piśmiennictwa wczesnośredniowiecznego – Bizancjum. Ze źródeł z tego kręgu dowiadujemy się o losach Słowian południowych, Rusi, nawet o Czechach. O Polsce jednak milczą.
 
Pełen wykład przygotowanie do matury Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu znajdziesz w naszym sklepie na płycie cd audio lub MP3

Powiązane galerie:


Historia Starożytna
Akropol Sfinks Akwedukt Forum Romanum Widok na Akropol Piramida Nil Aleja Sfinksów w Egipcie Egipt

Odsłuchaj plik mp3:


 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt