Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 16-06-2024 - Aliny i Justyny    
 
 
CYKLOALKANY chemia organiczna przygotowanie do matury

Zgodnie z nazwą są to związki nasycone o budowie pierścieniowej. Struktura cykliczna sprawia, że kąty pomiędzy węglami są równe 109 28. W przypadku wielu z nich dochodzi do napięcia, na skutek czego związki te stosunkowo łatwo rozpadają się. Dotyczy to zwłaszcza cyklopropanu i cyklobutanu, a więc węglowodorów o szczególnie małej ilości węgli. W ich przypadku kąty wynoszą odpowiednio 60 i 90 .   Stanowiło to podstawę do stworzenia przez Bayera teorii napięć, zgodnie z którą im większa występuje różnica pomiędzy rzeczywistymi kątami w cykloalkanie, a kątem 109 28, tym wiązanie to jest mniej trwałe. Na skutek więc tzw. dewiacji walencyjnej związek o 3 czy 4 węglach jest nietrwały i pierścień może otwierać się. Jednak w przypadku cykloheksanu obserwuje się szczególną trwałość zaprzeczającą teorii napięć Bayera. Wytłumaczenie tego zjawiska podali Sachse i Mohr, według których układ przestrzenny tego związku nie jest płaski , może on bowiem przybierać dwie formy konformacyjne tj. krzesłową i łódkową przedstawione na rys. 

W formie łódkowej ( a ) węgle przeciwstawne są ustawione po jednej stronie płaszczyzny wyznaczonej przez 4 pozostałe atom tego pierwiastka. Natomiast w formie krzesłowej ( b ) po przeciwnych stronach tej płaszczyzny Obie formy konformacyjne mogą przechodzić w siebie, co sprawia, że żadnej z nich nie udało się wyodrębnić. Forma krzesłowa jest trwalsza ponieważ jej poziom energetyczny jest niższy niż łódkowej ze względu na dalsze ustawienie w stosunku do siebie wodorów. Sprawia to, że ponad 99% cykloheksanu występuje w formie krzesłowej. Forma ta cechuje się zdolnością do inwersji pierścienia polegającą na szybkiej zmianie ustawienia obu zagiętych końców, które w jednym ułamku sekundy są skierowane ponad płaszczyznę, w następnym zaś pod nią. Inwersja ta jest procesem bardzo szybkim, bowiem w ciągu sekundy, jak obliczono, następuje około 1`0    przestawień tych węgli w temperaturze pokojowej.  

Ponieważ w cykloalkanach z każdym atomem węgla są połączone dwa wodory, więc w przypadku cykloheksanu występującego w konformacji krzesłowej, atomy te ustawiają się w dwojaki sposób: 6 z nich układa się w płaszczyżnie pierścienia, a 6 pozostałych pod i nad tą płaszczyzną. Pierwsze z nich określa się jako wiązania ekwatorialne, a wg. starej nomenklatury „ równikowe „, drugie – wiązaniami aksjalnymi, a dawniej „ osiowymi „. Zgodnie z przewidywaniami okazało się, że bardziej trwała jest konformacja ekwatorialna ze względu na większą odległość pomiędzy poszczególnymi grupami ustawionymi w tym położeniu. 

Pełną treść znajdziesz w naszej książce Chemia Organiczna w zarysie

 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt