Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 16-06-2024 - Aliny i Justyny    
 
 
Historia Polski - Średniowiecze – Organizacja państwa wczesnopiastowskiego - matura historia, kurs przygotowawczy, cd audio, MP3

Autor doktor habilitowany Michał Kopczyński

Brak źródeł pisanych obrazujących kształtowanie się państwa polskiego we wczesnym średniowieczu nie pozwala na dokładny opis jego organizacji. To co wiemy na temat prawa książęcego – jak nazywano ogół powinności ludności wobec księcia - to rzucane jakby mimochodem, nieliczne świadectwa kronikarzy zajętych opisem czynów bohaterskich. Uzupełniają je świadectwa dokumentów powstałych w XII i XIII wieku, a więc w okresie, gdy dawny system ustępował już miejsca nowemu, importowanemu z Zachodu ustrojowi wsi i miast. Na tle tych źródeł dużego znaczenia nabiera relacja arabsko-żydowskiego kupca Ibrahima ibn Jakuba, który w 965 roku przebywał na dworze książęcym w Pradze i w swej relacji opisał także państwo Mieszka, w którym zresztą nigdy nie był, ale o którym miał chyba dość ścisłe informacje od czeskich rozmówców. Opis ten nie informuje o dziejach politycznych, a jedynie o organizacji wewnętrznej państwa Mieszka.
Tak jak w całej Europie wczesnego średniowiecza, państwo wczesnopiastowskie zakwalifikować wypada jako monarchię patrymonialną, w której książę jest właścicielem całego państwa i może je w związku z tym dowolnie dzielić. Wynika z tego jeszcze jedna cecha. Otóż legitymacją panującego do rządzenia jest pochodzenie, a więc wszyscy jego potomkowie mogą rościć prawo do mniejszego lub większego udziału we władzy. Ta ostatnia zasada miała opłakane konsekwencje w postaci podziałów państwa i walk przy okazji kolejnych zmian na tronie książęcym, o czym będzie jeszcze mowa. Jej logiczną konsekwencją było w końcu podzielenie państwa przez Bolesława Krzywoustego w 1138 roku.
 
Pełen wykład przygotowanie do matury Organizacja państwa wczesnopiastowskiego znajdziesz w naszym sklepie na płycie cd audio lub MP3

Odsłuchaj plik mp3:


 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt