Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 22-05-2024 - Julii i Heleny    
 
 
Alkany chemia organiczna przygotowanie do matury

Szereg homologiczny alkanów.
Alkany, czyli łańcuchowe węglowodory nasycone były do niedawna nazywane parafinami od łacińskiego parum affinis, co oznacza – ledwo czynny. Tworzą one zbiór związków liczących od jednego do ponad stu atomów w cząsteczce. Określa się je jako szereg homologiczny alkanów. Szereg ten jest zespołem związków różniących się między sobą ilością grup metylenowych –CH2-. Ogólny wzór dla alkanów to CnH2n+2. Dalsze człony tego szeregu można przedstawić zapisem CH3-(CH2)n-CH3. We wzorach tych n oznacza liczby całkowite począwszy od jedności i teoretycznie ciągnące się do nieskończoności. Alkany często określa się jako szereg homologiczna metanu – od nazwy związku rozpoczynającego go.
 Podstawiając do wyżej podanego wzoru CnH2n+2 kolejne wartości dla n to jest 1,2,3 itd. Otrzymujemy związki o wzorach CH4 C2H6, C3H8 itd., a więc etan, propan, butan itd. Pierwsze nazwy związków mają charakter zwyczajowy, dalsze natomiast począwszy od pięciowęglowego alkanu zawierają liczebniki zakończone końcówką – an, a więc pentan, heksan, heptan, oktan, nonan i dekan itd.
 Struktura alkanów.
Wszystkie węgle w alkanach mają hybrydyzację sp , a więc tworzą układ tetraedryczny.( patrz tom I) 
Cząsteczkę etanu można przedstawić następująco:
 
  
Z rysunku wynika, że oba tetraedry w nieznacznym stopniu nasuwają się na siebie tak, że zhybrydyzowane orbitale obu atomów węgla nakładając się na siebie tworzą wiązanie sigma. Pozostałe sześć orbitali przenikają się z sześcioma orbitalami s sześciu wodorów tworząc również wiązania sigma.(Rys. 1). Dłuższy łańcuch alkanu można przedstawić następująco (Rys. 2)

Pełną treść znajdziesz w naszej książce Chemia Organiczna w zarysie
 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt